Điểm thi môn Đại số ma trận cho khoa học dữ liệu – KHDL K32