TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: CHU THỊ BÍCH PHƯỢNG

Tên đề tài: Phát triển các vector biểu hiện mang promoter Pspac, Pgrac cảm ứng bằng IPTG được sáp nhập tại locus amyE và lacA trong Bacillus subtilis

Ngành: Vi sinh vật học    ; Mã số ngành:9420107

Thời gian bảo vệ: 8g00, ngày 29/12/2023

Địa điểm: Phòng C.32B, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM