Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, ngành TUD chuyên ngành Giáo dục toán học – K32