Điểm thi môn Lý thuyết nhóm tuyến tính, ngành TUD chuyên ngành Giáo dục toán học K32