Điểm thi môn Lập trình tính toán số cho các bài toán ứng dụng – ngành TUD chuyên ngành Giáo dục toán học, K32