Điểm thi môn Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất dịch vụ và nghiên cứu khoa học – ngành Di truyền học K32 (ngày thi: 14/10/2023)