Điểm thi môn Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất dịch vụ và nghiên cứu khoa học – chuyên ngành Sinh lý động vật K32 (ngày thi: 14/10/2023)