Điểm thi môn Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất dịch vụ – ngành Di truyền học K31 (ngày thi: 15/10/2023)