Điểm thi môn Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất dịch vụ – ngành Công nghệ sinh học K32 (ngày thi: 15/10/2023)