TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2023

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1134/TB-KHTN ThPHCM, ngày 17 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kết quả Tuyển thẳng, Xét tuyển và Thi tuyển trình độ thạc sĩ đợt 2 và đợt 3 năm 2023

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

1. Kết quả tuyển thẳng:

Căn cứ theo thông báo xét tuyển thẳng số 834/TB-KHTN (đợt 2) và số 863/TB-KHTN (đợt 3) của Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM;

Căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển thẳng của Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM,

Nhà trường thông báo danh sách các ứng viên trúng tuyển vào trình độ thạc sĩ: xem danh sách đính kèm.

2. Kết quả xét tuyển:

Căn cứ theo thông báo xét tyển trình độ thạc sĩ số 833/TB-KHTN (đợt 2) và số 864/TB-KHTN (đợt 3) của Trường ĐH KHTN, ĐHQG – HCM;

Căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển của Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM,

Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển như sau:

2.1 Tiêu chí xét tuyển: Ứng viên trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

  • Kết quả phỏng vấn chuyên môn: điểm trung bình phỏng vấn phải từ 5.0 điểm trở lên.
  • Trình độ ngoại ngữ: đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo quy định đã nêu trong thông báo xét tuyển trình độ thạc sĩ nêu trên. Đối với các thí sinh dự thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn Tiếng Anh phải đạt từ 50 điểm trở lên và thí sinh phải dự thi đầy đủ 4 kỹ năng Đọc, Viết, Nghe và Nói.

2.2 Kết quả xét tuyển:

a. Danh sách ứng viên không trúng tuyển:

  • Danh sách ứng viên không trúng tuyển xét tuyển đợt 2 (đính kèm)
  • Danh sách ứng viên không trúng tuyển xét tuyển đợt 3 (đính kèm)

b. Danh sách ứng viên trúng tuyển:

  • Danh sách ứng viên trúng tuyển xét tuyển đợt 2 (đính kèm)
  • Danh sách ứng viên trúng tuyển xét tuyển đợt 3 (đính kèm)

3. Kết quả xét tuyển vào trình độ thạc sĩ, chương trình liên thông môn học ĐH-ThS

Căn cứ theo thông báo xét tuyển trình độ thạc sĩ số 843/TB-KHTN của Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển của Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM;

Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển như sau,

Danh sách ứng viên chương trình liên thông môn học ĐH-ThS trúng tuyển vào trình độ thạc sĩ (đính kèm)

Căn cứ theo kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 2

Nhà trường thông báo kết quả thi tuyển sinh như sau:

4.1 Tiêu chí trúng tuyển: thí sinh phải thỏa các điều kiện sau đây:

  • Điểm thi môn Cơ bản và Cơ sở: điểm mỗi môn phải đạt từ 5.0 điểm trở lên và tổng điểm môn Cơ bản và Cơ sở tối thiểu phải bằng điểm chuẩn theo bảng điểm chuẩn dưới đây:
Stt Ngành Điểm chuẩn Ghi chú
1. Khoa học dữ liệu 14.75
2. Các ngành còn lại 10.0
  • Trình độ ngoại ngữ: đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo quy định đã nêu trong thông báo tuyển sinh số 832/TB-KHTN của Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM. Đối với các thí sinh dự thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn Tiếng Anh phải đạt từ 50 điểm trở lên và thí sinh phải dự thi đầy đủ 4 kỹ năng Đọc, Viết, Nghe và Nói.

4.2 Kết quả thi tuyển sinh: thí sinh tra cứu tại: https://sdh.hcmus.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-cao-hoc/

5. Thời gian đăng ký chấm phúc khảo: Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn đăng ký chấm phúc khảo (mẫu đính kèm) từ ngày 21/11/2023 đến hết ngày 28/11/2023. Kết quả chấm phúc khảo dự kiến công bố sau ngày 08/12/2023 tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/

6. Chuyển ngành:

Đối với các thí sinh có điểm môn điểm môn Cơ bản và Cơ sở đạt từ 5.0 điểm trở lên và đạt trình độ Ngoại ngữ theo quy định nhưng không trúng tuyển thì có thể nộp đơn đề nghị chuyển ngành như sau:

6.1 Danh mục các ngành xét chuyển ngành

Stt Ngành dự thi Ngành được chuyển
1 Khoa học dữ liệu Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

 

6.2 Các thí sinh có nguyện vọng chuyển ngành thì nộp đơn đề nghị chuyển ngành (mẫu đính kèm) từ ngày 21/11/2023 đến hết 16 giờ 00 ngày 28/11/2023

7. Thời gian nhận giấy báo điểm và giấy báo nhập học: từ 21/11/2023 đến ngày 24/11/2023.

8. Lưu ý: Thí sinh/ứng viên nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thay cho bản sao bằng tốt nghiệp đại học trong hồ sơ dự tuyển cần nộp bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp đại học tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 30/11/2023.

 

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/;
– Ban ĐT, ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH;
– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan