ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số: 203/SĐH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2023

        Kính gửi: –  Ban Chủ Nhiệm Khoa

                                         –  Phụ trách ngành Đào tạo Tiến sĩ

    V/v: Báo cáo định kỳ tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của Nghiên cứu sinh

 (Thông báo này và các mẫu báo cáo đã được công bố trên trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/)

           Theo kế hoạch hàng năm, Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị Phụ trách ngành Đào tạo Tiến sĩ thông báo đến nghiên cứu sinh (NCS) và Giảng viên hướng dẫn (GVHD) gửi báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu và tình hình hướng dẫn luận án.

I. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH HƯỚNG DẪN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Nghiên cứu sinh các khóa năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (Bao gồm NCS trúng tuyển đợt 1 và đợt 2 mỗi khóa) và Giảng viên hướng dẫn gửi báo cáo định kỳ cho Giảng viên phụ trách ngành đào tạo trước ngày 22/11/2023

Giảng viên phụ trách tập hợp xét duyệt báo cáo và gửi về phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 08/12/2023, gồm:

– Bảng tổng hợp đánh giá kết quả của ngành đào tạo – mẫu 1

– Báo cáo kết quả học tập của từng NCS – mẫu 2 và mẫu 2.1 (có chữ ký xác nhận của tập thể GVHD)

– Báo cáo tình hình hướng dẫn NCS của GVHD – mẫu 3 (nếu có 2 GVHD thì gửi đủ báo cáo của 02 GV)

– Các hồ sơ gia hạn của NCS khóa năm 2019

II. TỔNG KẾT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA NCS

Phòng Đào tạo Sau Đại học xin thông báo thời gian học tập của nghiên cứu sinh từng khóa như sau:

1. Nghiên cứu sinh khóa năm 2017 (đợt 1 và đợt 2)

– Nghiên cứu sinh khóa năm 2017 đã được xét tự túc học tập trong 2 năm tiếp theo kể từ khi hết thời gian gia hạn học tập.

– Để được xét học tiếp năm thứ 2 tự túc, đề nghị NCS nộp báo cáo tình hình học tập và đóng học phí tự túc năm thứ 2 (và học phí năm thứ 1, nếu còn nợ) trước ngày 08/12/2023. Mức thu: 4.000.000đ/năm/NCS

2. Nghiên cứu sinh khóa năm 2018 (đợt 1 và đợt 2)

– Nghiên cứu sinh khóa năm 2018 đã được xét gia hạn học tập trong 2 năm tiếp theo kể từ khi hết hạn học tập chính qui.

– Để được xét học tiếp năm thứ 2 gia hạn, đề nghị NCS nộp báo cáo tình hình học tập và đóng học phí gia hạn năm thứ 2 (và học phí năm thứ 1, nếu còn nợ) trước ngày 08/12/2023. Mức thu: 4.000.000đ/năm/ NCS

 3. Nghiên cứu sinh khóa năm 2019 (đợt 1, đợt 2)

– Nghiên cứu sinh khóa năm 2019 sẽ hết hạn học tập chính qui vào ngày 31/12/2023.

Nghiên cứu sinh hết hạn học tập chính qui nếu có nguyện vọng tiếp tục học tập thì nộp đơn xin gia hạn thêm 24 tháng cùng hồ sơ báo cáo định kỳ năm học trước ngày 22/11/2023 cho Giảng viên phụ trách ngành đào tạo.

– Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký gia hạn học tập xem như dừng khóa học. Nhà trường sẽ buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản.

Hồ sơ gia hạn và báo cáo định kỳ gồm: mẫu 2, mẫu 3, mẫu 4

 4. Nghiên cứu sinh khóa năm 2020 (đợt 1 và đợt 2)

  • Nghiên cứu sinh  nộp hồ sơ báo cáo định kỳ năm học trước ngày 22/11/2023 cho Giảng viên phụ trách ngành đào tạo.
  • Nghiên cứu sinh hết hạn học tập chính qui vào ngày 30/6/2024, nếu không thể hoàn thành chương trình đào tạo và có nguyện vọng tiếp tục học tập thì nộp đơn xin gia hạn thêm 24 tháng  trước ngày 30/5/2024 cho Giảng viên phụ trách ngành đào tạo. Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký gia hạn học tập xem như dừng khóa học. Nhà trường sẽ buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản.

Hồ sơ gia hạn và báo cáo định kỳ gồm: mẫu 2, mẫu 3, mẫu 4

 5. Nghiên cứu sinh khóa năm 2021 (đợt 2), và khóa năm 2022 (đợt 1 và đợt 2)

Nghiên cứu sinh khóa năm 2021, 2022 đang trong thời gian học tập chính qui. Đề nghị nộp báo cáo định kỳ năm học thứ 2 đối với khóa 2021 và năm thứ 1 đối với khóa 2022 cho Giảng viên phụ trách ngành đào tạo trước ngày 22/11/2023

Hồ sơ báo cáo định kỳ gồm: mẫu 2 và mẫu 3

 Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên
– BGH (để báo cáo)
– Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh