Điểm thi môn Giải tích phức, ngành Toán giải tích – K32