ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 201/SĐH

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v thi kết thúc học phần bổ túc kiến thức chuyển ngành dự thi thạc sĩ ngành Khoa học dữ liệu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần bổ túc kiến thức chuyển ngành dự thi thạc sĩ, ngành Khoa học dữ liệu, khóa tháng 7/2023, như sau:

1/ Môn học bổ túc kiến thức và lịch thi

TT

Tên môn học

Giảng viên

Hình thức thi

Lịch thi

Phòng thi

1 Cơ sở toán cho khoa học dữ liệu (4TC) TS. Nguyễn Đăng Minh
PGS.TS. Đinh Ngọc Thanh
Tự luận 18g00 thứ Năm 09/11/2023 B11A
2 Cơ sở tin cho khoa học dữ liệu (4TC) TS. Nguyễn An Tế
PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc
Báo cáo đồ án Theo lịch giảng viên thông báo

2/ Lưu ý học viên

  • Có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút
  • Mang theo thẻ học viên cao học hoặc căn cước công dân khi vào phòng thi
 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh