ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 193/SĐH
TP.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v không mở môn cao học trong nhóm học phần 4 khóa 32

Theo quy chế đào tạo sau đại học, môn học sau đây không mở trong nhóm học phần 4 của khóa 32 do số lượng học viên đăng ký không đủ 10 học viên:

STT

Tên môn

Ngành

Số HV đăng ký
1 Vật lý tinh thể VLKT – Chuyên ngành Giảng dạy Vật lý thực nghiệm

7

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh