ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 187/SĐH
TP.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v không mở môn cao học trong nhóm học phần 4 khóa 32

Theo quy chế đào tạo sau đại học, môn học sau đây không mở trong nhóm học phần 4 của khóa 32 do số lượng học viên đăng ký không đủ 10 học viên:

STT

Tên môn

Ngành

Số HV đăng ký
1 Các hệ sinh thái nhạy cảm Sinh thái học

5

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh