TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2023
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1007/TB-KHTN

TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO
Kết quả  tuyển thẳng và xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 2

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

 1/ Kết quả tuyển thẳng trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 2:

Căn cứ theo thông báo xét tuyển thẳng trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023, số 834/TB-KHTN ngày 21/8/2023

Nhà trường thông báo kết quả tuyển thẳng như sau:

Danh sách các ứng viên được tuyển thẳng vào trình độ thạc sĩ (xem danh sách đính kèm)

Thời gian nộp hồ sơ nhập học: dự kiến vào tuần thứ 3 của tháng 12 năm 2023.

2/ Kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 2:

Căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển của Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM;

Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển như sau,

2.1/ Tiêu chí xét tuyển: Ứng viên trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

  • Điểm phỏng vấn: Điểm trung bình phỏng vấn phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10);
  • Trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo quy định đã nêu trong thông báo xét tuyển số 833/TB-KHTN ngày 21/8/2023 của Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM.

2.2/ Kết quả xét tuyển

a/ Danh sách ứng viên không đạt yêu cầu xét tuyển (xem danh sách đính kèm có cập nhật)

Ứng viên không đạt yêu cầu xét tuyển có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh thạc sĩ (áp dụng đối với các ngành có tổ chức thi tuyển sinh đợt 2 năm 2023) từ ngày 12/10/2023 đến 16g00 ngày 17/10/2023 tại Phòng ĐT Sau đại học.

b/ Danh sách ứng viên đạt yêu cầu xét tuyển (xem danh sách đính kèm có cập nhật)

Thời gian nộp hồ sơ nhập học: dự kiến vào tuần thứ 3 của tháng 12 năm 2023.

c/ Danh sách ứng viên đạt yêu cầu phỏng vấn chuyên môn và phải thi môn ngoại ngữ vào ngày 22/10/2023 (xem danh sách đính kèm có cập nhật)

  • Các ứng viên này sẽ có kết quả xét tuyển sau khi có kết quả thi môn ngoại ngữ.
  • Ứng viên nhận giấy báo thi môn ngoại ngữ trong giờ hành chính từ 18/10/2023 đến 20/10/2023 và 6g00 đến 7g00 ngày 22/10/2023

3/ Kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 2 (Chương trình liên thông môn học)

Căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển của Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM;

Căn cứ theo thông báo xét tuyển số 843/TB-KHTN ngày 24/8/3023 của Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển như sau:

3.1/Danh sách ứng viên đạt yêu cầu xét tuyển (xem danh sách đính kèm)

Thời gian nộp hồ sơ nhập học: dự kiến vào tuần thứ 3 của tháng 12 năm 2023.

3.2/ Danh sách ứng viên đạt yêu cầu xét tuyển chuyên môn và phải thi môn ngoại ngữ vào ngày 22/5/2023 (xem danh sách đính kèm)

  • Các ứng viên này sẽ có kết quả xét tuyển sau khi có kết quả thi môn ngoại ngữ.
  • Ứng viên nhận giấy báo thi môn ngoại ngữ trong giờ hành chính từ 18/10/2023 đến 20/10/2023 và 6g00 đến 7g00 ngày 22/10/2023

Lưu ý: Các ứng viên tuyển thẳng và xét tuyển nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cần bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/11/2023.

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/;
– Ban ĐT, ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH;
– Lưu VT; SĐH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
HIỆU TRƯỞNG
Trần Lê Quan