Điểm thi môn Hóa lý ứng dụng – Ngành HHC chuyên ngành Giảng dạy Hóa học thực nghiệm Khóa 29