ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ học phần 4 chương trình cao học khóa 32/2022

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo học viên cao học khóa 32/2022 đăng ký môn học thuộc nhóm học phần 4 theo hình thức trực tuyến như sau:

1/ Thời khóa biểu nhóm học phần 4 (đính kèm)

2/ Thời gian đăng ký: Học viên thực hiện đăng ký trực tuyến từ ngày 29/9/2023 đến hết ngày 05/10/2023 tại các link tương ứng bên dưới:

Phòng Đào tạo Sau đại học đề nghị học viên đăng ký học phần đúng hạn. Các link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

TP.HCM, ngày 28 tháng 9 năm 2023
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh