Kết quả phúc tra bài thi môn “Giải tích số cho phương trình vi phân”