ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    Số: 157 /TB-SĐH
TP.HCM, ngày 15  tháng 9  năm 2023

THÔNG BÁO
Về kết quả xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM thông báo kết quả xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2023:

1/ Danh sách học viên được xét tốt nghiệp thạc sĩ (học viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp từ tháng 02/2023 đến 08/8/2023)

2/ Học viên cao học có thể đăng ký bản sao bằng thạc sĩ từ sổ gốc. Lệ phí cấp bản sao: 30.000đ/bản. Học viên đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học.

3/ Lễ tốt nghiệp thạc sĩ: dự kiến được tổ chức trong kỳ tốt nghiệp tháng 6/2024

Nơi nhận:
https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh