Điểm thi môn Thủy sinh học và quản lý môi trường nước – ngành Sinh thái học K32 (ngày thi: 24/6/2023)