Điểm thi môn Sinh lý trong ung thư – ngành Di truyền học K32 (ngày thi: 29/7/2023)