Điểm thi môn Sinh lý trong ung thư – chuyên ngành Sinh lý động vật K32 (ngày thi: 29/7/2023)