ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 11 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc thu hộ chi hộ chi phí thực nghiệm
ngành SHTN – Chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm khóa 32/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo học viên cao học khóa 32/2022 ngành Sinh học thực nghiệm – chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm về việc thu hộ chi hộ chi phí thực nghiệm như sau:

1/ Danh sách đóng chi phí thực nghiệm (đính kèm)

2/ Thời gian đóng: từ ngày 12/9/2023 đến 16/9/2023

3/ Hình thức đóng: Học viên đóng học phí theo 1 trong các hình thức sau:

a/ Trực tiếp:

  • Đóng trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính (B01), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Đóng trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank, khi đóng học phí, Học viên cung cấp “mã số HV” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.

b/ Chuyển khoản qua dịch vụ Internet Banking

  • Ngân hàng Agribank: theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn).
  • Viettel Money

4/ Lưu ý: Sau khi đóng tiền, HV phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí.

TL. HIỆU TRƯỞNG
 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh