Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông báo về chương trình học bổng Pony Chung 2023 từ Phòng Công tác sinh viên tại đường dẫn đính kèm

** Quyền lợi của học viên nhận học bổng:

Học viên nhận học bổng Pony Chung qua các năm có cơ hội nhận học bổng du học toàn phần tại Hàn Quốc cho các chương trình đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) và chương trình học tập ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc ngắn hạn tại Đại học Korea.