Điểm thi môn Protein: cấu trúc, chức năng và công nghệ – ngành Vi sinh vật học K31