Quyết định 1536/QĐ-KHTN ngày 24/08/2023 về việc công nhận phương thức đào tạo của học viên cao học khóa năm 2022 – các khoa: Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Điện tử – Viễn thông

Quyết định 1537/QĐ-KHTN ngày 24/08/2023 về việc công nhận phương thức đào tạo của học viên cao học khóa năm 2022 – Khoa Sinh học Công nghệ sinh học

Quyết định 1540/QĐ-KHTN ngày 24/08/2023 về việc công nhận phương thức đào tạo của học viên cao học khóa năm 2022 – các khoa: Địa chất, Hóa học, Môi trường

Quyết định 1541/QĐ-KHTN ngày 24/08/2023 về việc công nhận phương thức đào tạo của học viên cao học khóa năm 2022 – Khoa Toán – Tin học

Quyết định 1542/QĐ-KHTN ngày 24/08/2023 về việc công nhận phương thức đào tạo của khóa năm 2022 – Khoa Công nghệ Thông tin

Quyết định 1871/QĐ-KHTN ngày 21 tháng 09 năm 2023 về việc thay đổi phương thức đào tạo dành cho học viên khóa 2022

Quyết định 2535/QĐ-KHTN ngày 27 tháng 11 năm 2023 về việc đổi phương thức đào tạo cho học viên khoá 2022

Quyết định 2661/QĐ-KHTN ngày 06 tháng 12 năm 2023 về việc Công nhận phương thức đào tạo bổ sung cho học viên khoá 2022

Quyết định 139/QĐ-KHTN ngày 17/01/2024 về việc công nhận phương thức đào tạo của học viên cao học khoá 2022 bổ sung

Quyết định 138/QĐ-KHTN ngày 17/01/2024 về việc đổi phương thức đào tạo của học viên cao học khoá năm 2022

Quyết định 921/QĐ-KHTN ngày 10/5/2024 về việc đổi phương thức đào tạo của học viên cao học khoá năm 2022