Điểm thi môn Giải tích số cho phương trình vi phân, ngành Toán giải tích-K32