ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Số: 153/SĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện đánh giá môn học thuộc nhóm học phần 2
lớp cao học khóa 32/2022

Theo kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm học 2022-2023, Nhà trường sẽ triển khai thực hiện công tác đánh giá môn học đối với học viên cao học khóa 32/2022.

Phòng Khảo thí & ĐBCL sẽ gửi đường link thực hiện khảo sát trực tuyến (dự kiến vào ngày 11/9/2023) cho tất cả học viên cao học khóa 32/2022 có đăng ký môn học thuộc nhóm học phần 2, qua tài khoản email học viên do Trường cấp.

Trường hợp học viên không nhận được đường link khảo sát, vui lòng liên hệ Thầy Lê Minh Quang, Phòng Khảo thí & ĐBCL (email: lmquang@hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.

Thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 17/9/2023.

Ý kiến đánh giá của học viên là dữ liệu quan trọng để Nhà trường sử dụng làm cơ sở cải tiến chương trình đào tạo sau đại học. Nhà trường đề nghị tất cả học viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến để góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh