Điểm thi môn Nhập môn khoa học dữ liệu, ngành KHDL – K31