Điểm thi môn Cơ sở toán cho khoa học dữ liệu, ngành KHDL- K32