Điểm thi môn Công nghệ vi sinh vật – ngành Vi sinh vật học K31