Điểm thi bổ túc kiến thức môn Cơ sở dữ liệu – chuyên ngành Khoa học dữ liệu K30 và K31 (ngày thi: 31/7/2023)