Phòng ĐT Sau đại học thông báo lớp bổ túc kiến thức môn Cơ sở toán cho khoa học dữ liệu (phần của Thầy Thanh) học vào chiều Chủ nhật sẽ chuyển sang phòng I.41, bắt đầu từ 30/7/2023.

Các buổi học vào tối thứ Năm (phần của Thầy Minh) không thay đổi phòng học.