Quyết định số: 1326/QĐ-KHTN ngày 27/07/2023 về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ và chuyển tự túc của HVCH. Trần Thị Tú Linh ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, khóa năm 2019