ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

TP.HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc đóng học phí lớp Triết – Khóa tháng 7/2023
(Chương trình dành cho học viên sau đại học)

Theo kế hoạch tổ chức lớp Triết, chương trình dành cho học viên sau đại học, khóa tháng 7/2023, thời gian đóng học phí từ ngày 06/07/2023 đến ngày 11/07/2023. Nhà trường đã kiểm tra danh sách học viên đóng học phí và vẫn có một số học viên chưa đóng học phí.

1/ Danh sách học viên đã đóng học phí: danh sách 1 (đính kèm)

2/ Danh sách học viên chưa đóng học phí: danh sách 2 (đính kèm), Nhà trường gia hạn thời gian đóng học phí đến ngày 24/7/2023. Sau thời hạn này Nhà trường sẽ xóa tên những học viên không đóng học phí.

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 (đã ký)
 Nguyễn Xuân Vinh