ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   TP.HCM, ngày  03 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí chương trình liên thông môn học
Ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin HP2 K32

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo sinh viên chương trình liên thông môn học ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, khoá năm 2022 đóng học phí các môn học (danh sách đính kèm) như sau:

1/ Mức thu: 942.000đ/ 1 tín chỉ.

2/ Thời gian đóng học phí: từ ngày 05/7/2023 đến 12/7/2023

3/ Hình thức đóng học phí: chuyển khoản hoặc tiền mặt

3.1/ Chuyển khoản:

a/ Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment.

b/ Viettel Money.

c/ Trực tiếp tại ngân hàng Agribank:

Học viên có thể đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

  • Khi đóng học phí, học viên cung cấp “mã số sinh viên” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.
  • Sau khi đóng học phí, sinh viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên đã cung cấp.

3.2/ Tiền mặt:

Sinh viên đóng tiền mặt trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Nhà Trường đề nghị các sinh viên thực hiện đóng học phí đúng hạn theo thông báo.

Nơi nhận:
– Sinh viên tham chương trình liên thông môn học ĐH-ThS
– Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG
 TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

 (đã ký)

 Nguyễn Tuyết Phương