ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 624/TB-KHTN

TPHCM, ngày 29 tháng 6 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị chương trình tiến sĩ năm 2023- đợt 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Căn cứ ý kiến nhận xét của Tiểu ban chuyên môn, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị chương trình tiến sĩ năm 2023- đợt 1 như sau:

1. Kết quả xét duyệt (danh sách đính kèm)

Ứng viên đạt yêu cầu nhập học đến phòng Đào tạo Sau đại học nhận thông báo nhập học vào ngày 06/07/2023 (trong giờ hành chính).

2. Đăng ký nhập học:

  • Ứng viên nộp phiếu đăng ký nhập học (mẫu đính kèm) tại phòng Đào tạo Sau đại học vào ngày 10-12/07/2023 (trong giờ hành chính). Các trường hợp không đăng ký nhập học xem như tự hủy kết quả xét duyệt.
  • Học viên đăng ký khóa học 6 tháng hoặc 12 tháng.
  • Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường sẽ thông báo đến Người hướng dẫn để hỗ trợ học tập, nghiên cứu cho ứng viên trong thời gian học dự bị.

3. Học phí:
3.1. Mức thu:

Stt Khối ngành Các ngành đào tạo

Mức thu (đ/tháng)

1 IV – Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; Vật lý chất rắn; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu
– Vật lý vô tuyến và điện tử.
– Hóa hữu cơ; Hóa phân tích; Hóa lý thuyết và hóa lý.
– Sinh lý thực vật; Sinh lý học người và động vật; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Công nghệ sinh học.
– Địa chất học; – Môi trường đất và nước.
5.320.000
2 V – Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo
– Đại số và lý thuyết số; Toán giải tích; Toán ứng dụng; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Cơ sở toán cho tin học.
– Vật lý kỹ thuật.
5.740.000
3 VII Quản lý tài nguyên và môi trường. 5.250.000

 

3.2. Thời gian đóng học phí:

  • Học viên đóng học phí từ ngày 09/08/2023 đến ngày 11/08/2023
  • Học viên đóng học phí 1 lần tổng học phí theo khóa học do học viên đăng ký.

3.3. Hình thức đóng học phí: Học viên đóng học phí theo 1 trong các hình thức sau:

a. Trực tiếp:

  • Đóng trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính (B01), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Đóng trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank, khi đóng học phí, Học viên cung cấp “mã số HV” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng. (mã số HV: xem trong danh sách đính kèm tại mục 1)

b. Chuyển khoản qua dịch vụ Internet Banking

  • Ngân hàng Agribank: theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn).
  • Viettel Money

Lưu ý: Sau khi đóng tiền, HV phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hóa đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.

Nơi nhận:
– Website: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Lưu VT; SĐH

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

Trần Lê Quan