Học viên cao học khoá 31/2021, khoá 32/2022 thuộc đối tượng xét tuyển và tuyển thẳng xem chi tiết thông báo học bổng theo link dưới đây:

https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/125-cong-tac-sinh-vien/thong-bao-hoc-bong/5061-thong-bao-ket-qua-hoc-bong-chuyen-tiep-sinh-danh-cho-hvch-khoa-2021-khoa-2022-nam-hoc-2022-2023?Itemid=437