Điểm thi môn Tổ chức và quản lý dữ liệu – KHDL K32 (ngày thi 16/5/2023)