ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Số:  83/SĐH       TPHCM, ngày 30 tháng 05 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về thời gian nhận văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo về thời gian nhận văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023 như sau:

1. Các ngành tổ chức lễ vào ngày 21/6/2023:

  • Học viên, nghiên cứu sinh nhận văn bằng tại Phòng ĐT Sau đại học từ 10g30 ngày 21/6/2023 và các ngày làm việc trong tuần (giờ hành chính).
  • Xuất trình căn cước công dân hoặc hộ chiếu và giấy đã trả lễ phục (đối với HV/NCS dự lễ tốt nghiệp) khi nhận bằng.
  • Nhà trường cấp phát và lưu trữ văn bằng tối đa 3 năm (tính từ ngày 21/6/2023). Sau thời gian này nếu Anh/Chị không đến nhận văn bằng Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm lưu trữ và sẽ xử lý theo quy định của Pháp luật.

2. Các ngành tổ chức lễ ngày 23/6/2023:

  • Học viên, nghiên cứu sinh nhận văn bằng tại Phòng ĐT Sau đại học từ 10g30 ngày 23/6/2023 và các ngày làm việc trong tuần (giờ hành chính).
  • Xuất trình căn cước công dân hoặc hộ chiếu và giấy đã trả lễ phục (đối với HV/NCS dự lễ tốt nghiệp) khi nhận bằng.
  • Nhà trường cấp phát và lưu trữ văn bằng tối đa 3 năm (tính từ ngày 23/6/2023). Sau thời gian này, nếu Anh/Chị không đến nhận văn bằng Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm lưu trữ và xử lý theo quy định của Pháp luật.

3. Văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ được cấp trực tiếp cho người có văn bằng đến nhận.

4. Trường hợp người có văn bằng nhờ người thân nhận thay thì cần thỏa các quy định sau:

a) Người được ủy quyền nhận thay văn bằng: vợ/ chồng, cha, mẹ, anh, chị, em ruột.

b) Giấy tờ cần thiết khi nhận thay văn bằng:

  • Bản chính Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (mẫu đính kèm)
  • Xuất trình bản chính Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu dùng chứng minh dân dân thì cần đính kèm giấy xác nhận mã số định danh công dân)
  • Nhà trường chỉ giải quyết nhận thay văn bằng khi đúng và đủ các quy định trên.

 

Nơi nhận:
–   HVCH/NCS
–   https://sdh.hcmus.edu.vn/
–   Lưu SĐH
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 (đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh