Điểm thi môn Kỹ thuật xử lý dữ liệu-CST cho TH, chuyên ngành KHDL K31 (ngày thi 25/3/2023)