Điểm thi môn Giải tích hàm nâng cao – TUD chuyên ngành GDTH K30 (ngày thi 01/4/2023)