ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 81/SĐH
Tp.HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v đăng ký môn học bổ sung dành cho lớp cao học
ngành Di truyền học khóa 31/2021

Nhà trường thông báo về việc mở môn học bổ sung dành cho lớp cao học ngành Di truyền học khóa 31/2021 như sau:

Tên môn học: Chuyên đề nghiên cứu (2 tín chỉ)

Giảng viên phụ trách: TS. Phạm Quốc An

Lịch học trong tuần: 8g00 – 11g30 thứ Sáu, phòng học: F303

Thời gian học từ 09/6/2023 đến 21/7/2023

Thời gian đăng ký môn học: học viên đăng ký trực tuyến trước 16g00 ngày 29/5/2023 tại link: https://forms.gle/4XWGA8ShHdj4xvio8

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh