Điểm thi môn Thống kê nâng cao trong khoa học dữ liệu – KHDL K31