ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 77/TB-SĐH
TP.HCM, ngày 15 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến các Anh (Chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ có tên trong danh sách bên dưới đến Trường dự lễ trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ theo lịch như sau:

1/ Danh sách học viên cao học tốt nghiệp thạc sĩ (học viên đã nộp hồ xét tốt nghiệp từ tháng 02/2022 đến tháng 30/01/2023)

2/ Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ

3/ Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ:

Stt

Khoa

Nhận lễ phục và nghe sinh hoạt chương trình tổ chức lễ

Ngày tổ chức
lễ
trao bằng

Địa điểm

1

– Khoa Vật lý – VL Kỹ thuật

– Khoa Hóa học

– Khoa KH&CN Vật liệu

– Khoa Toán – Tin học

15 giờ 20/6/2023

Lưu ý: Các Anh (Chị) HVCH mang theo thẻ CCCD  để nhận lễ phục.

8h00, ngày 21/6/2023

Giảng đường 1

2

– Khoa Công nghệ Thông tin

– Viện JVN

– Khoa Sinh học – CNSH

– Khoa Điện tử – Viễn thông

– Khoa Môi trường

– Khoa Địa chất

15 giờ 22/6/2023

Lưu ý: Các Anh (Chị) HVCH mang theo thẻ CCCD để nhận lễ phục.

8h00, ngày 23/6/2023

Giảng đường 1

 

Để buổi lễ được tổ chức tốt đẹp, Nhà trường đề nghị tất cả các Anh (Chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh đến dự lễ đầy đủ và đúng giờ. Các Anh (Chị) đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/6/2023.

Anh (Chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh vì lý do công tác không thể dự lễ tốt nghiệp vui lòng thông báo cho Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 16/6/2023 theo địa chỉ email: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn.

Thông báo này thay cho giấy triệu tập nhận bằng.

 * Lưu ý: Học viên, nghiên cứu sinh kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách tốt nghiệp, nếu có sai sót vui lòng phản hồi cho Phòng ĐT Sau đại học qua email dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn.

Nơi nhận:
–   https://sdh.hcmus.edu.vn/
–   Lưu SĐH
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 (đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh