THÔNG BÁO

Phòng Quản trị thiết bị thay đổi phòng học các môn học phần 2 của lớp cao học khoá 32/2022 các ngày 20/5/2023, 26/5/2023,  và ngày 27/5/2023 để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh sau đại học năm 2023 đợt 1 như sau:

STT Tên môn học Chuyên ngành Ngày học Phòng học
1 Thị giác máy tính nâng cao Trí tuệ nhân tạo

20/5/2023

27/5/2023

I44
2 Thuỷ sinh học và quản lý môi trường nước Sinh thái học

20/5/2023

27/5/2023

 I91
3 Biến đổi khí hậu khoa học và giải pháp Sinh thái học

20/5/2023

27/5/2023

I34
4 Nhập môn khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

20/5/2023

27/5/2023

I92
5 Chẩn đoán phân tử Sinh học thực nghiệm – chuyên ngành Sinh lý động vật 26/5/2023 I35
6 Miễn dịch học phân tử và tế bào nâng cao Vi sinh vật học 26/5/2023 I35
7 Kỹ thuật sinh hoá Hóa sinh 26/5/2023 I34