Điểm thi môn Kiểm định phi tham số – ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, K31