Thời khóa biểu nhóm học phần 2 các lớp cao học khóa 32 – cập nhật ngày 11/5/2023 (file đính kèm)