Điểm thi môn Sinh học bảo tồn – Sinh thái học K31 (ngày thi: 14/5/2023)